Przetargi

Pęczniew, 18.07.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Zamawiający:
Punkt Sprzedaży Ryb Hurt-Detal
 Export-lmport Helena Lihs-Rakowska
99-235 Pęczniew, ul. Wodna 4
 jonahel@wp.pl

 Przedmiot zamówienia:
Samochód ciężarowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego posiadającego następujące
 funkcjonalności i parametry minimalne:
- silnik Diesel
- moc silnika od 160 do 180 KM
- dopuszczalna masa całkowita 3500 kg
- kabina pojedyncza /ilość siedzeń 1+1/
- zbiornik paliwa od 70 do 100 litrów
- silnik Euro VI
- zabudowa skrzyniowa
- fabrycznie nowy

Wymagany termin gwarancji: od 12 do 24 m-cy
Termin realizacji: do 15 października 2021r.
Oferty prosimy przesłać drogą mailową/ pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy w terminie do 30.07.2021 r.

Kryteria wyboru ofert:
Cenę oferty stanowi cena brutto (z informacją o wysokości podatku VAT). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował zasadą, że cena stanowi 100% wagi oferty.

Złożona oferta musi zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
- wartość oferty
- termin ważności oferty

W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
 Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.


                                                                   Zapytanie ofertowe
                                                                                                                                    Pęczniew, dn. 08.07.2019 roku
Zamawiający:

Punkt Sprzedaży Ryb
Hurt-Detal Export-Import
Helena  Lihs-Rakowska
ul. Wodna 4
99-235 Pęczniew
NIP- 828 100 05 03

Przedmiot zamówienia:

Domek drewniany wraz z montażem.

Parametry:

Powierzchnia całkowita 35m2.
Długość 7m; szerokość 5m; wysokość zewnętrzna 4m.

Ściany zewnętrzne - obicie z deski szalunkowej 2cm.
Zakup okien i drzwi, wykonanie podłóg oraz konserwacja i malowanie drewna w zakresie inwestora.
Wymagane ocieplenie wełną mineralną oraz rozprowadzenie instalacji wodnej i elektrycznej. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką.

Okres gwarancji: minimum 15 lat.

Termin realizacji: do 15 październik 2019r.

Sposób składania ofert:

e-mail: jonahel@wp.pl

poczta/kurier: Helena Lihs-Rakowska Punkt Sprzedaży Ryb Hurt-Detal Export-Import 99-235 Pęczniew ul. Wodna 4

osobiście: Helena Lihs-Rakowska Punkt Sprzedaży Ryb Hurt-Detal Export-Import 99-235 Pęczniew ul. Wodna 4

Termin składania ofert: do 19 lipca 2019r. do godz. 16.00

Kryterium wyboru ofert:

Cenę oferty stanowi cena brutto podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ze wskazaniem wysokości podatku VAT). W przypadku podawania ceny w walutach obcych kwota w złotych polskich jest ustalana według kursu danej waluty obowiązującej w dniu wystawienia oferty. Cena stanowi 100% wagi oferty.

Oferta musi zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta
2. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
3. Cenę brutto lub netto z podaniem wysokości/stawki podatku VAT
4. Termin ważności oferty, jeśli oferta nie jest bezterminowa.

W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

                                                          Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
                                            Zapytanie ofertowe                                                                                    
                                                                                                                                    Pęczniew, dn. 08.07.2021 rokuZamawiający: Punkt Sprzedaży Ryb
Hurt-Detal Export-Import
Helena Lihs-Rakowska
99-235 Pęczniew, ul. Wodna 4
jonahel@wp.pl

Przedmiot zamówienia:
Samochód ciężarowy.
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego posiadającego następujące funkcjonalności i parametry minimalne:
- silnik Diesel - moc silnika od 110 do 180 KM
- dopuszczalna masa całkowita 3500 kg
- kabina pojedyncza /ilość siedzeń 1+1/
- system ABS
- podwójne koła tylnej osi
- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
- system recyrkulacji spalin z Ad Blue
- tempomat
- skrzynia zabudowana bez burt
- fabrycznie nowy Wymagany termin gwarancji: od 12 do 24 m-cy
Termin realizacji: do 15 października 2021r.
Oferty prosimy przesłać drogą mailową/ pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy w terminie do 30.07.2021 r.

Kryteria wyboru ofert:

Cenę oferty stanowi cena brutto (z informacją o wysokości podatku VAT). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował zasadą, że cena stanowi 100% wagi oferty.
Złożona oferta musi zawierać:
-nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
- wartość oferty
- termin ważności oferty

W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Kolumny
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium
suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.